Bón phân kết hợp hữu cơ và vô cơ sao cho hiệu quả!

Qua thực tiễn sản xuất, việc bón phân vô cơ mặc dù đóng vai trò quan trọng với cây trồng, tuy nhiên sau một thời gian đã làm cho đất đai trở nên chai cứng,.