Sản phẩm của chúng tôi

Sản phẩm mang lại hiệu quả kinh tế cao cho nhà nông, đám ứng yêu cầu bảo vệ môi trường

Hữu cơ vi sinh

PHÂN HỮU CƠ VI SINH - GROW 02
(cao cấp)

Bón lót và bón thúc cho các loại cây trồng

PHÂN HỮU CƠ VI SINH - GROW 01
(hiệu quả)

Bón lót và bón thúc cho các loại cây trồng

PHÂN HỮU CƠ VI SINH - BASIC
(tiết kiệm)

Bón lót cho các loại cây trồng