Nông nghiệp hữu cơ là tương lai của Yên Bái

Không chạy theo mục tiêu tăng trưởng GDP bằng mọi giá, Yên Bái tập trung nguồn lực phát triển kinh tế xanh, hoài hòa, bản sắc, nhất là phát triển nông nghiệp