Bón phân hữu cơ vi sinh, năng suất lúa không kém bón phân vô cơ

Vụ mùa 2022, Hải Phòng triển khai hàng loạt mô hình sử dụng phân bón hữu cơ vi sinh để sản xuất lúa theo hướng hữu cơ, năng suất không thua kém phân vô cơ.