Bón phân hợp lý cho cây ăn quả thời kỳ kiến thiết cơ bản

Trong những năm đầu, cây ăn quả cần nhiều hàm lượng đạm và lân để thúc đẩy cây đâm rễ, đâm chồi.