PHÂN HCK HITECH BIOWAY 6-5-5

Bón Lót Và Bón Thúc Cho Các Loại Cây Trồng