Phân hữu cơ vi sinh: Nền tảng cho một nền nông nghiệp hữu cơ bền vững, thân thiện với môi trường

Sản xuất nông nghiệp sạch, nâng cao chất lượng nông sản nhằm đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và thân thiện với môi trường đang là mục tiêu phấn đấ