Nông sản độc đáo của các hợp tác xã thanh niên khởi nghiệp

Rất nhiều nông sản độc đáo được trưng bày bên lề Hội nghị thúc đẩy sản xuất, tiêu thụ cho các hợp tác xã thanh niên khởi nghiệp.