Áp dụng cơ giới hóa giảm lượng giống gieo sạ

Việc ứng dụng tiến bộ kỹ thuật và cơ giới hóa trong SX lúa giúp giảm lượng giống gieo sạ, phân bón và thuốc BVTV